Industrigolv & Offentlig miljö

Golvbehandlingar av högsta kvalitet

Epoxi- målning och beläggning

Om Epoxi

Färgen som vi använder är en vattendispergerad epoxifärg, som är avsedd att användas på ytor som belastas även under våta och svåra förhållanden. Vidhäftningen är extremt hög till betong och keramiska material.

Epoxifärgen vi använder är diffusionsöppen, vilket gör det möjligt att måla på fuktiga underlag, Samt på underlag där fuktrisk förekommer exempel på detta är;

 • Golvbeläggning där gångtrafik och lätt gummihjulsburen trafik förekommer.
 • På våta ytor t.ex. Lagerlokaler, butiker, industri, sjukhus, slakterier etc.
 • Samt målning av simbassänger, kakel och klinker.

Vi har en tunnskiktbeläggning avsedd för kraftig gångtrafik och lätt gummihjulstrafik. Beläggningen ger en slät, tät och mycket slitstark yta med god flexibilitet. Beläggningen utförs med rulle eller läggstål. För att man skall få ett Halkskyddat golv kan man strö med kvartssand.

Användningsområden

Beläggningen lämpar sig i lagerlokaler, butiker, lätt industri, sjukhus, korridorer, Sporthallar etc. Där det finns kraftig gångtrafik och/eller lättare Gummihjulsburen trucktrafik.

Tjockfilmbeläggning är en lösningsmedelsfri 2-komponent epoxisystem, med tillsats av ett speciellt Utvalt fillermaterial. Läggs normalt i tjocklekar 1,5–3 mm.

Tjockfilm används på ytor med tung och intensiv trafik, t ex verkstadsindustrier, lagerytor och truckgångar, Samt i torr hygienkrävande industri med frekvent trafik.

Förarbeten

Betongytor ska vara minst 14 dagar gamla.

Betongytor ska slipas så att cementhud och löst sittande material tas bort. Eventuell tidigare beläggning bör avlägsnas. Allt slipdamm ska avlägsnas genom dammsugning. Animaliska och vegetabiliska fetter, mineraloljor och fett avlägsnas på lämpligt sätt.

Linjemålning

Efterlysande målade linjer på golv eller vägg

När hotade personer fattat beslutet om att evakuera (utrymma) behöver de en effektiv vägledning för att på ett snabbt och säkert sätt komma i säkerhet. Orsakerna till utrymning kan vara många t.ex. strömavbrott eller att svart brandrök börjar sprida sig och så vidare. I dessa situationer krävs fungerande vägledande markeringar. Efterlysande markeringar är ett kostnadseffektivt system som med litet underhåll fungerar i en utrymningssituation. I konceptet ingår efterlysande linjesystem som hjälpmedel för att upprätthålla en hög gånghastighet. Linjerna appliceras på golvet eller lågt sittande på väggen. Ingående trappor markeras med efterlysande målade trappstegsmarkeringar.

Beskrivning

Vi använder en lösningsmedelsfri epoxibaserad markeringsfärg med kraftigt efterlysande effekt.

Användningsområden

Efterlysande markeringsfärger används framförallt som kant/pilmarkering och linjer vid utrymningsvägar.

Vi har två typer av efterlysande färger.

 1. Alt 1 som används för hårda underlag som betong, sten, stål.
 2. Alt 2 är avsedd för mjuka underlag som t.ex. PVC och linoleummattor.

Linjemålning

AWAB utför även linjemålning för lastzoner, övergångställen, truckpassager, gångväg, pallplatser eller Säkerhetszoner Vi använder en färg som är avsedd för målning av linjer inom industri och handel. Det är en lättarbetad, slitstark, lösningsmedelsfri färg med bra ljus- och glansbeständighet, baserad på epoxi/akrylat. Extra slitstyrka och smutsavvisande yta kan man få genom att färgen överlackas med klarlack.

Flytspackel

Det går att välja mellan produkter som är beläggningsbara efter 12 timmar med täta ytskikt (t ex plastmattor och membran) eller en produkt med en torktid på ca 1 vecka per centimeter. Våra pumpbara avjämningsmassor kan läggas från några millimeter upp till 100 mm. Några av våra pumpbara avjämningsmassor är fiberförstärkta, för ytbeläggning i industriell miljö. Hand- och finspackel för mindre ojämnheter, en lättslipsats.

Industrigolv

I vårt industriprogram ingår en basprodukt som används som ett utfyllnadsmaterial för att ta upp de största ojämnheterna. Övriga industriprodukter används vid ytbeläggning. Vilken produkt som ska användas till ytbeläggningen beror på hur mycket slutytan kommer att utsättas för slitage.

Det finns fyra faktorer som avgör vilket spackel du ska använda; underlag, tjocklek, torktid och övergolv.

Underlaget avgör vilket spackel du ska använda beroende på hur tjockt du ska lägga, finns det olika spackeltyper att välja mellan. Vid vissa läggningar kan det vara bra ur ekonomiska och tekniska aspekter att använda två olika spackelprodukter.

Hur bråttom har du? Måste golvet torka snabbt? Torktiden på respektive produkt är vid normal rumstemperatur och vid ca.40% R F i luften. Se till att det finns normal ventilation, vid lägre temperaturer förlängs torktiden.

Kontrollera att rätt kvalité används på golvspacklet, då olika ytbeläggningar kräver olika ythållfastheter på spacklet. Gäller bl.a. limmad parkett epoxibeläggningar m.m.

Vi har även en konstruktion för fribärande spackelgolv, minimum 35 mm/tjocklek.

Injektering

Betonginjektering

Sprickor i betong orsakar ofta problem. De kan ge minskad hållfasthet i konstruktionen samt ge upphov till armeringskorrosion genom karbonatisering och kloridinträngning.

Urlakning och läckage kan uppträda när konstruktionen är utsatt för ensidigt vattentryck.

Huvudsakligen används polyuretan och epoxi till tätning och sprickförsegling, valet av material varierar beroende på projekt och önskemål från kundens sida.

Metoden kan med fördel användas vid t ex badanläggningar, dammreparationer, kallmurar, kulvertar och övriga konstruktioner och anläggningar där sprickor behöver åtgärdas.

Polyuretanharts används för snabb, temporär tillslutning och tätning av tryckvattenförande läckage. Vattenläckage, källarväggar som fuktar igenom otäta hissgropar, flisfickor

Epoxiplasten egenskaper kommer till stor användning vid injektering och tätning av sprickor i betongkonstruktioner och betonggolv som blivit bom etc. Allt detta går i dag att reparera, limma och täta med hjälp av rätt arbetsutförande och rätt val av material.

Sprickinjektering

Har däremot en spricka uppkommit på grund av spänningar så kan denna spricka med fördel injekteras. Man drar i detta sammanhang nytta av det faktum att epoxiplasten har närmast negligerbar krympning och alltså fyller sprickan till 100%.

Bominjektering

Bomgolv på en arbetsplats skapar ofta dålig arbetsmiljö genom buller. Den lösa överbetongen (finsats) fungerar som ett trumskinn och förstärker rullande trafik som lyftvagnar och trucktrafikslammer till ibland rent plågsamma nivåer. En missuppfattning är att det kostar stora pengar att reparera ett bomgolv,. Helt fel, förr var det så men med hjälp av epoxiinjektering kan man snabbt limma fast bomgolvet mot underbetongen till en enhet. Utan att det i nämnvärd grad påverkar produktionen och omkringliggande arbeten i lokalen

Infärgat industrispackel

Infärgat industrispackel

Specialgolv

Cemflex Industry

Cemflex är en hårdflexibel sprickövergryggande avjämningsmassa för ytrenovering och beläggning inom 1-5 mm på betong-, asfalt-, & stålytor samt keramiska plattor.

Fördelar

 • Rörelseupptagande
 • Spricköverbryggande
 • Stegljudsdämpande
 • Komfortkänsla
 • Mycket god vidhäftning
 • Diffusionsöppen
 • Flexibel i tunna skikt

Livsmedelsindustri

Vid val av industrigolv måste hänsyn tas till vad som ska produceras i lokalerna. För livsmedelsindustrin är det av största vikt att golvbeläggningen:

 • Är lätt att rengöra
 • Tål höga temperaturer eftersom bakterier måste tvättas bort
 • Klarar av stort slitage, både mekanisk belastning och kemisk belastning som fett och syror
 • Är halksäker och ger en bra miljö för dem som jobbar där

Kemisk industri

Obehandlade golvytor som utsätts för olika kemikalier bryts ner. Kan man skydda ytan redan vid installationen av golvet kan omfattande och kostsamma driftstopp och reparationsåtgärder undvikas.

I dessa miljöer ställs också krav på halksäkerhet samt att golvet ska tåla höga temperaturer vid en eventuell sanering.

Våra golvbeläggningar kan förses med halkskydd i önskad grad.

Kemikalieresistent epoxibeläggning för god resistens mot främst lösningsmedel. Kan utföras som slät, självnivellerande massa eller uppströat med halkskydd. Avsedd för kemisk industri, cellulosaindustri, avfallsanläggningar, färgindustri, tryckerier, skyddsbassänger och tankar. Skikttjocklek: 4–8 mm.

Data-/elektronikindustri

Inom dataindustri och elektronikindustri måste de ömtåliga elektroniska instrumenten skyddas mot elektrostatisk urladdning (electrostatical discharge=ESD). Golvytans avledningsförmåga har därför en avgörande betydelse.

Läkemedelsindustri

Inom läkemedelsbranschen ställs stora krav till beläggningens porfrihet.

Avledningsförmågan är starkt beroende av beläggningens tjocklek. Det är därför oftast nödvändigt att avjämna ytan så att underlaget blir helt slätt.

Vi använder en Självutjämnande el-avledande golvmassa baserad på lösningsmedelsfri epoxi. Den bildar en slät, porfri beläggning med mycket hög slitstyrka och kemikaliebeständighet.

Halkskydd

Särskild halkskyddsbehandling utföres i samband med nybeläggning samt befintlig beläggning, efter utförd besiktning.